AP Autopalvelu Oy:n tietosuojaseloste

Arvostamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja huolehdimme siitä, että asiakkaat voivat asioida kanssamme turvallisesti ja huoletta. Sitoudumme noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen tietosuojalakia. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin asiakkaidemme henkilötietoja kerätään sekä siitä, että kuinka henkilöasiakas voi käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan. 

REKISTERINPITÄJÄ
AP Autopalvelu Oy
Yhteystiedot: Onnelantie 143, 41360 Valkola, Y-tunnus: 2518369-1

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Antti Peura, puhelin +358 400 829 012, Sähköposti: asiakaspalvelu@apautopalvelu.fi

REKISTERÖIDYT
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen sekä palveluista ja tuotteis-ta kertomiseen. Henkilötietoja käsitellään:
• rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• suostumuksen perusteella, jolloin kysytään lupa esimerkiksi markkinointiin tai uutiskirjeisiin

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tämä rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan antamia tietoja:
• nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• osoitetiedot
• organisaatio
• kulkuneuvon rekisterinumero
• muita asialliseen yhteyteen liittyviä tietoja

Asiakastiedot:
• asiakasnumero
• tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan henkilöltä itseltään hänen oman tai rekisterinpitäjän edustajan yhteydenoton perusteel-la, hänen täyttäessään internetissä olevan yhteydenottopyyntölomakkeen, hänen ostaessa tuotteita tai hä-nen osallistuessa AP Autopalvelu Oy:n ja/tai tämän yhteistyökumppanin kanssa järjestämään tilaisuuteen.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• tilitoimistopalvelut: Tilitoimisto Tuula Paananen Oy, https://www.tilitoimistotuulapaananen.fi/
• verkkosivupalvelut: Zoner Oy, https://www.zoner.fi
• Google (kohdennettu mainonta) https://policies.google.com/privacy
• Google Analytics (verkkoliikenteen analysointityökalu) https://www.google.com/analytics/
• Mikäli et halua, että Google Analytics kerää dataasi, voit asentaa käyttämääsi selaimeen lisäosan, joka estää tietojen lähettämisen Google Analyticsille. Lisäosa on saatavilla useimpiin käytettyihin selaimiin. Lisäosan voi ladata esim. osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
• Facebook (kohdennettu mainonta) https://www.facebook.com/privacy/explanation

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO
Henkilötiedot säilytetään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus tai asiakaspotentiaali on voi-massa
• Markkinointilistaltamme pääsee pois ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle
• Tarjoustiedot 1 vuosi
• Vuokrasopimukset 6 vuotta
• Kauppasopimukset 6 vuotta (lakisääteinen määräaika)
• Urakka-, rakennus- ja korjaussopimukset 10 vuotta (lakisääteinen määräaika)

Huolehdimme jatkuvasti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään myös käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Tiettyjä henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, joita käsitellään ostosopimusten yhteydes-sä, saattaa koskea kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilyttämistä koskeva lakisääteinen joko kuuden tai kymmenen vuoden määräaika. Em. ajan kuluessa henkilötietoja käsitellään vain rajoitetusti. Säilytysajat lasketaan sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana esimerkiksi tarjous annettiin tai sopimus täytettiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsit-telyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri kerätään tietokantoihin ja ne säilytetään suojatulla kotimaisella palvelimella, joka on suojattu palo-muureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän valtuuttamat tekniset ylläpitäjät.

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa, joissa on palonilmaisinjärjestelmät ja kameravalvonta. Tie-toihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän valtuuttamat tekniset ylläpitäjät.

IT-välineet
IT-välineet ja eri tallennusvälineet sijaitsevat lukituissa tiloissa, joissa on palonilmaisinjärjestelmät ja kamera-valvonta. IT-välineisiin pääsyyn on henkilökohtaiset salasanat. Tietoverkko on suojattu operaattoritasolla verkkohyökkäyksiltä ja väärinkäytöksiltä AP Autopalvelu Oy:n käyttämä verkko on suojattu vielä erikseen vuokranantajan verkosta ja pääsynhallinta varmennetaan tunnuksilla ja salasanoilla.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen
Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjä voi myös kokonaan estää evästeiden tallentumisen selaimelleen selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalveluidemme toimivuuteen ja käytettävyyteen. Käytämme verkkopalveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analy-tics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä. Tietoja voidaan myös käyttää, jotta voidaan näyttää kävijää todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Lisä-tietoja Google Analyticsin ehdoista ja seurantatietojen estämisestä löytyy täältä.

Mainonnan kohdentamisen estäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää kolmansien osapuolten tekemän mainonnan kohdentaminen verkkokäyt-täytymisensä perusteella. Mainonnan kohdentamisen estäminen ei vaikuta näytettyjen mainosten määrään vaan näytettyjen mainosten sisältöön. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen voi estää täällä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteriin tallennetulla on oikeus tarkistaa omat perustietonsa sekä tehdä niihin korjauksia omasta pyynnöstään. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jokaisella rekisteriin tallennetulla on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä tai hänellä pitää olla siihen valtuutus.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastai-sesti.

Suoramarkkinointikielto
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietolain 30 §:n perusteella henkilötietojensa käyttö markki-nointiin, mainontaan, suoramyyntiin tai mielipide- ja markkinatutkimusten käyttöön. Jokainen rekisteröity voi pyytää tämän estämistä osoittamalla pyyntö vapaamuotoisesti rekisterinpitäjälle tai yhteyshenkilölle.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tie-toa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiak-kuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilö-tietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTYMINEN
Palvelujemme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojaseloste saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteemme säännöllisin väliajoin. 

AP Autopalvelu Oy:n tietosuojaseloste (pdf)